Our story

The EuroTeQ Engineering University builds on the belief that societal developments of recent years call for strong university alliances to make the knowledge square of education, research, innovation and service to society a reality and its impact a benefit to Europe and beyond.

As six leading universities of science and technology, spread across Europe, situated in innovation eco-systems and with great collaboration experience, we are equipped to introduce a paradigm shift in the engineering education of the future, aspiring to responsible value co-creation in technology.

We have launched the EuroTeQ Engineering University in November 2020 and dynamically develop our activities. Be part of our endeavour and engineer the future with us!

_______________________________________________________

České vysoké učení technické v Praze je partnerem v projektu „EuroTeQ Engineering University“, konsorcia 6 evropských univerzit, od 1. listopadu 2020. Cílem tříletého projektu je realizovat v prostředí předních technických univerzit vize „European Universities Initiative“ a „European Education Area“ za finanční podpory Evropské komise, Erasmus+ programme A.1 – European Higher Education.

Koordinátorem projektu je Technical University of Munich TUM (DE) a partnery jsou Technical University of Denmark DTU (DK), Technical University of Eindhoven TU/e (NL), Ecole Polytechnique l’X (FR), České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) a Tallinn University of Technology TalTech (EST).

Konsorcium projektu EuroTeQ vzniklo na základě dlouhodobé spolupráce EuroTech Universities Alliance, ČVUT v Praze a Taltech. Alianci EuroTech tvoří také École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) a Technion Israel Institute of Technology, kteří se podílí na projektu bez finanční účasti.

EuroTeQ naplňuje svým zaměřením hlavní vize European Universities Initiative a v dlouhodobém horizontu vytvoří přední evropskou platformu a společné studijní programy pro vzdělávání v technických oborech i příbuzných společenských vědách tak, aby jejich absolventi byli schopni reagovat na měnící se potřeby společnosti. Díky sdílení odborných znalostí a začleněním se do evropského rozměru studijních programů budou členské univerzity zvyšovat celkovou kvalitu technického vzdělávání. EuroTeQ chce také propojovat univerzitní prostředí a průmysl v Evropské unii za účelem vybudování silné celoevropské vědecké a technologické základny, která bude schopna soutěžit na stále rostoucím globálním trhu. V rámci EuroTeQ je zapojeno 45 průmyslových partnerů, z toho 4 z České republiky: prg.ai, GasNet, Pražská energetika (PRE), Workswell. Předpokládá se také spolupráce se zástupci  Studentské unie a studenty ČVUT. V rámci projektu se studenti účastní tzv. EuroTeQaThon, soutěže pro skupiny studentů hodnocené odbornými panely. Mezi aktivity projektu patří vytvoření „Joint Course Catalogue“ partnerských organizací, „Micro-credentials“ vzdělávacích kurzů/modulů a „Learning Lab“ sdílení praxe vyučujících reflektující nové požadavky.

Mise EuroTeQ je založena na zavedení změny paradigmatu a poskytování vynikajícího vzdělání našim budoucím inženýrům – kvalitní inženýrství a revoluce v kvalitě a konkurenceschopnosti evropského vysokoškolského vzdělávání. Aktivity EuroTeQ tvoří společnou dlouhodobou strategii založenou na spolupráci na nové úrovni. Inovativní koncepty studia jsou založeny na využívání digitálních služeb, integraci výzkumu do výuky, týmově orientovanou práci, reflexi na aktuální společenské výzvy.

Odkazy

Pracovní skupiny ČVUT

Campus (WP2): doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová, (vedoucí skupiny), prorektorka pro bakalářské a magisterské studium, Ing. Radek Holý, Ph.D., prorektor pro informační systémy, prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., prorektor pro zahraniční vztahy, Ing. Volfgang Melecký, Ph.D., vedoucí zahraničního oddělení, prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., HR Award koordinátor, RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., vedoucí oddělení pro vědu a výzkum FEL, Mgr. Pavlína Vondráčková, Oleg Fetisov, Ph.D., doc. Ing. Marek Jemala, Ph.D., garant studijních programů, Ing. Vladimír Janíček, Ph.D., Ing. Andrea Vavřinová

Collider (WP3): prof. Dr. Henri Hubertus Achten, (vedoucí skupiny), mimořádný člen Vědecké rady ČVUT, prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D., proděkanka pro pedagogickou činnost FSv, doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D., člen legislativní a koncepční komise Akademického senátu ČVUT.

Professional (WP4): Ing. Vladimír Janíček, Ph.D., (vedoucí skupiny), koordinátor celoživotního vzdělávání FEL, Ing. Ilona Prausová, PR a marketing, Bc. Helena Pechová.

Connector (WP5): prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., (vedoucí skupiny), prorektor pro zahraniční vztahy, doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan pro magisterské a kombinované studium FEL, RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., vedoucí oddělení pro vědu a výzkum FEL, Ing. Libuše Petržílková.

Sustainability & Outreach (WP6): Otakar Vlček, (vedoucí skupiny), vnější vztahy – PR, Ing. Libuše Petržílková, Caleb Daniel House, MSc.

Secretariat EuroTeQ (WP1): Ing. Lucie Lerch a Ing. Pavel Koudelák, Ph.D., projektový management.

Vedoucí projektu: prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium.

Období řešení projektu: od 1.11.2020 do 31.10.2023.

Projekt je spolufinancován Evropskou komisí, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Erasmus+, EU Solidarity Corps, A.1 – European Higher Education, EuroTeQ – 101004029.

 

Last event:Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Last changed: 29.07.2021